Kierunek Studiów Inżynierskich

Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

 

 

wozek.jpg

Stanowisko do badań modułów fotowoltaicznych

 

wykres1.jpg

Przewidywana skumulowana liczba miejsc pracy w polskim sektorze energetyki wiatrowej
w latach 2010-2020

 

Sprzedaż kolektorów solarnych w Polsce w latach 2000-2010

 

 

pompapow.jpg

Powietrzna pompa ciepła do podgrzewania wody użytkowej

 

 

mobilne.jpg

Mobilna stacja solarna - stanowisko dydaktyczne do badań instalacji solarnej z kolektorem płaskim

 

 

Czego możesz się nauczyć - Będziesz specjalistą, który zasili kadry prężnie rozwijającego się sektora gospodarki pozyskiwania energii z zasobów odnawialnych. Nauczysz się przygotowywać rzetelne programy energetyczne - m.in. dla samorządów lokalnych - z zakresu odnawialnych źródeł energii i jednocześnie będziesz potrafił oceniać ich wpływ na środowisko. Być może sam zostaniesz prywatnym wytwórcą energii. Zdobyte na Wydziale Inżynierii Mechanicznej wykształcenie pozwoli Ci na zarządzanie małą firmą sektora energetycznego oraz na racjonalne wdrażanie technologii energii odnawialnych w oparciu o zidentyfikowane przez siebie lokalne źródła ekologiczne.

 

Podczas studiów czeka na Ciebie podstawowa wiedza z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń branży odnawialnych źródeł energii. Poznasz zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Głębszą wiedzę uzyskasz na realizowanych specjalnościach. W szczególności w zakresie kierunkowym Twoja wiedza dotyczyć będzie podstaw konstruowania maszyn i doboru materiałów inżynierskich w zastosowaniach OŹE, projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania maszyn, planowania i nadzorowania zadań obsługowych, doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych, technologii wytwarzania w celu kształtowania postaci, struktury i własności produktów, termodynamiki, projektowania i analizy elektrycznych układów napędowych i sterowania maszyn, układów automatyki i automatycznej regulacji w technice, aparatury pomiarowej, metrologii warsztatowej i szacowania błędów pomiaru, aspektów ekologicznych i ochrony środowiska przyrodniczego w rozwiązaniach technicznych i technologicznych.

 

Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

 

Gdzie i jaka czeka Cię praca - Branża OŹE czeka właśnie na Ciebie! Liczba zatrudnionych w Unii Europejskiej w sektorze energii odnawialnej przekroczyła 1 milion etatów. Według nowego raportu Komisji Europejskiej pt. Stan odnawialnych źródeł energii w Europie, w 2010 r. nastąpił 25% przyrost zatrudnienia przy produkcji czystej energii (w porównaniu do 2009 r.) i wyniósł 1,14 mln. Największym pracodawcą w Europie w 2010 roku był sektor energii z biomasy stałej zapewniając 273 tyś. miejsc pracy. Następna w liczbie zatrudnionych była fotowoltaika - ponad 268 tyś. miejsc pracy. Trzecia była energia z wiatru – ponad 253 tyś. miejsc pracy. W Polsce najwięcej miejsc pracy, jeśli chodzi o branżę OZE, było w sektorach: biopaliw - 9.6 tyś., energii biomasy stałej - 7.5 tyś. i energii wiatru - 7 tyś. Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej pod koniec 2011r., w sektorze energetyki wiatrowej w Europie zatrudnionych było 192 tys. osób. Do 2020 r. europejska branża energii wiatrowej stworzy 250 tys. nowych miejsc pracy. Szacunki Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej co do liczby miejsc pracy w tej branży przedstawiono na wykresie.

 

Taką sama tendencję można zauważyć branży instalacji solarnych. Sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce w 2011 r. wzrosła o ponad 70% i wynosiła ok. 248 tys. m2, co daje łącznie 904 tys. m2 zainstalowanych i użytkowanych kolektorów słonecznych i stanowi równoważnik 633 MW mocy cieplnej.  Pod względem mocy zainstalowanej kolektory słoneczne stanowią drugą, po energetyce wiatrowej technologię OŹE w Polsce. Zeszłoroczne obroty na rynku wynosiły ponad 500 mln zł. Jest to rekordowy wynik, tym bardziej, że jeśli go porównać ze sprzedażą kolektorów słonecznych w innych, wiodących krajach UE. Na rynku europejskim Polska zajmuje 6-7 miejsce i pierwsze pod względem tempa wzrostu.

 

Obecnie w Polsce jest około 70 firm - produkujących i dystrybuujących kolektory słoneczne, ponad połowa to dystrybutorzy zagranicznych marek, dla których polski rynek jest bardzo atrakcyjny. Oprócz producentów kolektorów słonecznych, coraz ważniejsze ogniwo w łańcuchu wartości stanowią instalatorzy systemów solarnych. W Polsce funkcjonuje ponad 2 tys. małych kilkuosobowych firm. Biorąc pod uwagę założenia Krajowym Planie Działań Ministerstwa Gospodarki w sektorze instalacji solarnych pracę może znaleźć ok. 10,5 tys. instalatorów kolektorów słonecznych. Branża energetyki wiatrowej oraz instalacji solarnych to tylko oczywiście wybrane przykłady. Podobną sytuację w Polsce mamy co do innych branż np. instalacji pomp ciepła czy instalacji biogazowni (Ministerstwo Gospodarki zakłada, że w każdej gminie w Polsce do 2020 r. powstanie średnio jedna biogazownia, co wymaga nakładów rzędu 20 mld zł). W Polsce, innych krajach UE, widać obecnie duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu energetyki OŹE i szeroko rozumianego monitorowania energetyki rozproszonej, w tym energii odnawialnej.

 

Poszukiwani szczególnie są:

-        Specjaliści w dziedzinie konstrukcji oraz budowy elektrowni wiatrowych, farm wiatrowych, biogazowni rolniczych, instalacji solarnych, pomp ciepła.

-        Projektanci, monterzy, nadzorcy oraz sprzedawcy wybranych instalacji OZE.

-        Operatorzy procesowych, sterowniczych, informacyjnych i logistycznych systemów OZE - elektrowni wiatrowych, biogazowni.

-        Technicy i inżynierowie aktywnego i biernego monitorowania, serwisu i utrzymania ruchu.

-        Managerowie produktu, procesu, środowiska, np. ds. ochrony, kształtowania i polepszania środowiska.

-        Eksperci rozwoju biznesu związanego z energetyką OŹE i doradcy inwestycyjni.

 

Co będziesz studiował - na rozgrzewkę przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Czekają na Ciebie 4 semestry nauki języka obcego i 2 na zajęcia z wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc., potem przedmioty podstawowe dla kierunku mechanika i budowa maszyn, a więc matematyka, fizyka, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów i mechanika płynów, a na koniec kierunkowe  - z zakresu konstrukcji i eksploatacji maszyn oraz grafiki inżynierskiej, nauki o materiałach, inżynierii wytwarzania, termodynamiki technicznej, elektrotechniki i elektroniki, automatyki i robotyki, metrologii i systemów pomiarowych oraz zarządzania środowiskiem i ekologii. Przedmioty związane ściśle z branżą OŹE dotyczyć będą opracowywania audytów energetycznych wybranych obiektów. Poznasz również już w zakresie wybranych instalacji technologie pozyskiwania i zagospodarowania biomasy w tym biogazownie rolnicze, przemysłowe i wysypiskowe. Wykładowcy naszego wydziału zaznajomią Ciebie z problematyką geotermii, pomp ciepła, energetyki wiatrowej, małej energetyki wodnej oraz słonecznych instalacji energetycznych. Podczas zajęć zapoznasz się również z metodami wspomagania komputerowe projektowania wybranych instalacji OŹE.

 

Jak długo będziesz studiować - kierunek inżynieria odnawialnych źródeł energii  jest realizowany na stacjonarnych 7-semestralnych studiach inżynierskich.

 

Specjalności, specjalności, specjalności - szukasz czegoś więcej? Na studiach stacjonarnych od V semestru możesz wybrać jedną spośród 2 specjalności do wyboru: projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii oraz monitorowanie  instalacji odnawialnych źródeł energii

 

Szczegółowe informacje i zasady przyjęć - szczegółowe informacje dotyczące na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii znajdziesz na stronie wydziałowej http://wm.utp.edu.pl oraz na specjalnie przygotowanej stronie tematycznej  www.oze.utp.edu.pl. 

 

Część przedmiotów możesz sobie wybrać sam - około 30% godzin spoza standardu masz do wyboru według własnych zainteresowań (ale też i oferty profesorów Wydziału). Możesz także wyjechać na studia do uczelni zagranicznej.

 

Będziesz pierwszy - Wydział Inżynierii Mechanicznej z siedzibą w Fordonie przy ul. Al. prof. Kaliskiego rozpoczyna kształcenie na inżynierii  odnawialnych źródeł energii  od roku akademickiego 2012/2013.

 

Coś praktycznego - w trakcie studiów masz możliwość odbycia staży i praktyk przemysłowych w licznych firmach branży OŹE w Bydgoszczy i okolicy. Wydział od kilku lat współpracuje z czołowymi firmami z tej. branży.

 

Chcesz zostać inżynierem branży  instalacji odnawialnych źródeł energii - obecnie bardzo poszukiwanym na polskim i europejskim rynku?

Chcesz zdobyć nowoczesny zawód?
Zapraszamy na inżynierię odnawialnych źródeł energii na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP